Шаман-камень. Shaman-stone - Photo & art by Evgeniy Voytik