Закат ла Малышево. Sunset, Malyshevo village. - Photo & art by Evgeniy Voytik