Handmaden leather sheath for pocket knife - Photo & art by Evgeniy Voytik