Фотоколлаж. Photo collage. - Photo & art by Evgeniy Voytik