Река «Кия». "Kiya" river, Ekaterinoslavka village, near the Khabarovsk, Russia. - Photo & art by Evgeniy Voytik